حریم خصوصی

ماهیت آمار ایجاب می کند از منابع مختلفی اطلاعات جمع آوری شود.

با این وجود تیم «صد کانال برتر تلگرام» خود را ملزم به رعایت حریم خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی می داند و آن بخش از اطلاعات را که ناقض این حریم باشد به صورت عمومی منتشر نکرده و همچنین از آنها استفاده تجاری نخواهد کرد.

بدهی است استفاده از آنالیز این نوع اطلاعات و تحلیل آماری آنها سبب نقض حریم خصوصی نخواهد شد.